Partneri

Saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, katrs "Bīstamo atkritumu importētajs" ir atbildīgs par atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu. Līdz ar to, lai SIA EKO OSTA spētu sekmīgi izmantot esošās apsaimniekošanas sistēmas kapacitāti, savākt un utilizēt bīstamo preču atkritumus visā valsts teritorijā, svarīgs priekšnosacījums ir sadarbība ar uzņēmumiem (bīstamo preču importētajiem).

SIA "EKO OSTA" un bīstamo preču importētāju, sadarbības pamatprincipi:

SIA "EKO OSTA" slēdz sadarbības līgumus. Līgumu specifika: naftas saturošo atkritumu, piesārņotās grunts, atstrādātās eļļas, piesārņoto ūdeņu, notekūdeņu, absorbentu, savākšana, transportēšana, pārstrāde un citu bīstamo atkritumu savākšana un izvešana, teritoriju sanācijas darbi.


Uzņēmuma- VKP importētāja ieguvumi:

  • Esošo LR normatīvo aktu normu, "Dabas resursu nodokļa" izpilde,
  • Atbrīvojums no Dabas Resursu Nodokļa,
  • Videi draudzīgs uzņēmuma tēls,
  • Sakoptāka apkārtējā vide un iedzīvotāju atbalsts.

Lai saņemtu atbrīvojumu no Dabas resursu nodokļa, ir jāslēdz līgums ar tādiem apsaimniekošanas uzņēmumiem, kā: SIA "Zaļā josta", AS "Latvijas Zaļais punkts" u.c.