Par mums

Uzņēmums SIA "EKO OSTA" ir dibināts 1999. gada 28. janvārī kā atkritumu apsaimniekošanas organizācija, kas nodarbojas ar videi kaitīgo un bīstamo atkritumu savākšanu un pārstrādi. Šobrīd esam viens no tirgus līderiem ar plašu sadarbības partneru loku gan atkritumu apsaimniekotāju, gan pašvaldību vidū. Varam lepoties ar veiksmīgu sadarbības pieredzi ar lielākajiem Rīgas ostas uzņēmumiem, stividoriem, autobusu parkiem, auto dīleriem un autosaimniecības uzņēmumiem.

Savu darbību balstām uz trim pamatprincipiem - atbildīga uzņēmējdarbība, augsta kompetence, profesionāla sadarbība.

Mūsu darbības sfēra: Ar naftas produktiem piesārņoto ūdeņu savākšana, pārvadāšana (peldošie transporta līdzekļi sauszemes transporta līdzekļi) attīrīšana, pārstrāde; Atstrādāto smēreļļu savākšana, pārvadāšana (peldošie transporta līdzekļi sauszemes transporta līdzekļi) attīrīšana, pārstrāde; Organisko šķīdinātāju savākšana, pārvadāšana (sauszemes transporta līdzekļi) attīrīšana, pārstrāde, Ar naftas produktiem piesārņotās grunts savākšana, pārvadāšana (sauszemes transporta līdzekļi) attīrīšana, pārstrāde; Izlietoto eļļas filtru savākšana, pārvadāšana (sauszemes transportlīdzekļi) attīrīšana, pārstrāde. Izlietoto riepu savākšana un pārvadāšana; Ģeoloģiskā, hidroģeoloģiskā, ģeoekoloģiskā un ģeotehniskā izpēte; Vides kvalitātes monitorings; Vides sanācija.

Mūsu mērķis: ierobežot vides piesārņošanu un atbalstīt videi saudzējošu, inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu Latvijas bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un attīrīšanas procesā.

SIA “EKO OSTA” apņemas:

  • Izpildīt visas saistošās Latvijas Republikas un Eiropas Savienības vides likumdošanas un normatīvajos aktos izvirzītās prasības;
  • Aizsargāt vidi, veicinot resursu, izejvielu, materiālu un enerģijas efektīvu izmantošanu;
  • Aizsargāt vidi, novēršot piesārņojumu, ja tas radies uzņēmuma darbības rezultātā;
  • Veicināt jaunu, vidi saudzējošu un inovatīvu  tehnoloģiju ieviešanu;
  • Nepārtraukti pilnveidot savu darbinieku zināšanas vides jomā un veicināt katra darbinieka vides apziņu;
  • Informēt ieinteresētās puses par aktivitātēm vides jomā;
  • Izpildīt atbilstības saistības;
  • Pielietot un aicināt sadarbības partnerus ievērot ilgtspējīgas attīstības principu pret apkārtējo vidi: rīkoties tā, lai netiktu radīti draudi nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai.
  • Uzturēt un patstāvīgi pilnveidot esošo vides pārvaldības sistēmu saskaņā ar standarta LVS ISO 14001:2015 principiem.

 

Strādājam pēc vides pārvaldības sistēmas ISO 14001:2015 standartiem.