Kuģu atkritumu pieņemšana un pārstrāde

Dispečerdienests strādā 24 stundas diennaktī
Dispečera tālr.: +371 29264938


Uzņēmuma attīrīšanas iekārtu komplekss, Rīgā, Tvaika ielā 39, apkalpo Rīgas Brīvostā ienākošos kuģus (24 stundas diennaktī). Uzņēmumam ir 5 (piecas) kuģu vienības (kuģi atkritumu savākšanai un avāriju seku likvidācijai) Rīgas Brīvostas akvatorijā.

Rīgas Brīvostā atkritumu apsaimniekošana notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.455 „Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība”, kā arī ar Starptautisko konvenciju MARPOL 73/78 un 1992.gada 9.aprīļa Konvencijas par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību prasības un Helsinku komisijas (HELKOM) rekomendācijām.

SIA “EKO OSTA” utilizācijai tiek pieņemti šķidrie (balasta, sateču, tanku mazgājamie ūdeņi) un citi (sadzīves) kuģu radītie atkritumi. Attīrīšanas iekārtu pārstrādes jauda sastāda 200 000 m³/gadā un tās var nodrošināt vienlaicīgu 5 000 m³ piesārņoto ūdeņu pieņemšanu tālākai pārstrādei. Pateicoties zinātnieku grupai, uzņēmumā pastāvīgi tiek veikti dažādi attīrīšanas procesa uzlabojumi un attīrīšanas iekārtu modernizācija.