“EKO OSTA” lokalizē un savāc vēsturisko naftas produktu piesārņojumu

04.11.2020.

“EKO OSTA” lokalizē un savāc vēsturisko naftas produktu piesārņojumu

Bīstamo atkritumu apsaimniekotājs SIA “EKO OSTA” ir nodrošinājis vēsturisko naftas produktu piesārņojuma lokalizēšanu un savākšanu Daugavā lejpus Pļaviņu HES. Darbu ietvaros uzņēmums izmantojis unikālu risinājumu - norobežojošo aizkaru uzstādīšanu no ūdens virsmas līdz gultnei, kas neļāva naftas produktiem izplatīties tālāk.

Pļaviņu HES tika veikta drenāžas ejas atsūknēšana, kas īstenojama reizi piecos gados, lai veiktu iekārtu un atslodzes urbumu apsekošanu, kā arī iekārtu un konstrukciju remontdarbus. Drenāžas eja atrodas Pļaviņu HES lejas bjefa labajā krastā un ir svarīgs aizsprosta drošumu garantējošs elements.

2017. gadā tika konstatēts, ka drenāžas ejā ir ieplūdis naftas produktu piesārņojums, kas saistāms ar vēsturiskā piesārņojuma migrāciju no bijušās Aizkraukles dzelzsbetona rūpnīcas teritorijas. Ņemot vērā to, ka drenāžas ejas atsūknēšanas ietvaros Daugavā varēja nonākt naftas produktu piesārņojums, AS “Latvenergo” piesaistīja SIA “EKO OSTU” potenciālā naftas produktu piesārņojuma lokalizēšanai un savākšanai Pļaviņu HES lejas bjefa akvatorijā.

Strādājot bīstamo atkritumu apsaimniekošanas jomā kopš 1999. gada, SIA “EKO OSTA” ir uzkrājusi milzīgu pieredzi naftas produktu piesārņojuma lokalizācijā un savākšanā Rīgas brīvostas akvatorijā un citviet. Pieredze uzņēmumam palīdzēja rast efektīvu risinājumu arī šajā situācijā, kas ietvēra piesārņojuma lokalizācijas un absorbējošo bonu uzstādīšanu vairākos līmeņos. Tika izmantots arī savā ziņā unikāls risinājums – norobežojošo aizkaru uzstādīšana no ūdens virsmas līdz gultnei. Lokalizēto naftas produktu savākšana tika veikta, pārvietojot bonas un izsūknējot tos ar vakuummašīnu. Savākto naftas produktu utilizācija tiek veikta SIA “EKO OSTA” notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Rīgā.